Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên  trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên

trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước

         Để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trong tháng 8 năm 2022, Trường thông báo đến sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2019 trở về trước về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Đối với ngành Toán học: sinh viên tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành trên Portal.
  2. Đối với các ngành còn lại: Khoa sẽ xét chuyên ngành cho sinh viên. Sinh viên kiểm tra chuyên ngành đã được xét trên Portal. Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên liên hệ Thầy/Cô giáo vụ Khoa xin điều chỉnh trước ngày 09/8/2022.
  3. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1:  Đăng nhập vào portal: http://portal.hcmus.edu.vn theo Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2:  Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn nhóm chức năng “Hồ Sơ Sinh Viên” trên màn hình chính.
  • Bước 3:  Vào link “Thông tin chung” để cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành (xem “danh mục chuyên ngành” đính kèm).
  1. Thời gian cập nhật/kiểm tra: từ ngày 04/8/2022 đến 07/8/2022.

Đề nghị sinh viên cập nhật/kiểm tra chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt./.

    

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

TRẦN THÁI SƠN