Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành xét tốt nghiệp đại học

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành xét tốt nghiệp đại học

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên

bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2016 trở về trước)

 

                Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020, Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2016 trở về trước về việc tiếp tục cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Đối với ngành Toán học và Công nghệ thông tin: sinh viên hai ngành này tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành.
  2. Đối với các ngành còn lại: sinh viên kiểm tra thông tin chuyên ngành của mình.

Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên liên hệ Thầy/Cô giáo vụ Khoa xin điều chỉnh trước ngày 23/9/2020.

  1. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1: Đăng nhập vào portal: http://portal.hcmus.edu.vn theo Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn mục “Hồ sơ sinh viên” trên màn hình chính.
  • Bước 3: Vào mục “Thông tin chung” cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành. (xem danh mục đính kèm)
  1. Thời gian cập nhật/kiểm tra: từ ngày 21/09/2020 đến 23/09/2020.

Đề nghị sinh viên cập nhật/kiểm tra chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt./.

                                                                                                            

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.