Thông báo chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK2/2019 – 2020

Thông báo chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK2/2019 – 2020

THÔNG BÁO

Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK2/2019 – 2020

___________________

           

  1. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo
  2. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015.
  3. Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên 41% được hưởng trợ cấp xã hội 100.000đ/tháng, cấp 12 tháng/năm học.
  4. Chính sách về học bổng: được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ trong từng học kỳ, cấp 10 tháng/năm học.
  5. Chính sách về hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập: được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập 1.000.000đ/người/năm học.
  6. Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ MGHP và TCXH):
  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (Mẫu số 01 – Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012).
  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2020).
  • Tất cả các sinh viên phải nộp lại hồ sơ mới.
  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 18/5/2020 – 27/5/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            BCN các khoa;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ