Thông báo chương trình dự bị tiến sĩ và học phí năm 2017

Thông báo chương trình dự bị tiến sĩ và học phí năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình dự bị tiến sĩ và học phí năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo học phí và chương trình dự bị tiến sĩ năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Chương trình học:

    a. Chương trình học: đính kèm

   b. Kế hoạch học năm học 2017-2018: căn cứ kế hoạch học tập trong đơn đăng ký tham gia khóa học của học viên, Nhà trường sẽ ký hợp đồng chính thức với Người hướng dẫn theo qui định hiện hành.

2. Học phí:

   a. Mức thu: đính kèm

  b. Thời hạn đóng học phí: ngày 30/01/2018 và 31/01/2018 (trong giờ hành chánh), tại phòng ĐT sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Sau ngày 31/01/2018, học viên không đóng học phí xem như không tham gia khóa học và kết quả xét duyệt điều kiện dự học bị hủy.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 

Lê Đức Phúc