Thông báo chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2018.