Thông báo chuyển sang hệ tự túc khóa 25/2015

Thông báo chuyển sang hệ tự túc khóa 25/2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc khóa 25/2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

                                   

Căn cứ theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách các học viên Khóa 25/2015 đã hết thời hạn học chính qui. Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2018 đến hết 30/12/2019

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

   2.1 Thời hạn nộp hồ sơ:

          Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 05/03/2018. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học.

   2.2 Hồ sơ đăng ký:

         a. Mẫu số 1: Dành cho học viên học phương thức 1

         b. Mẫu số 2: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 nhưng không đổi đề tài, không đổi CBHD

         c. Mẫu số 3: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD

         d. Mẫu số 4: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới cùng CBHD mới

         e. Mẫu số 5: Dành cho học viên đã bảo vệ luận văn/đồ án Thạc sĩ nhưng còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ.

   2.3 Học phí chuyển sang hệ tự túc:

   Chi phí bảo vệ luận văn, báo cáo đồ án, chi phí hướng dẫn đóng vào thời điểm nộp hồ sơ chuyển tự túc

        a. Học viên học phương thức 1 không thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

           – Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

       b. Học viên học phương thức 1 thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

          – Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

         – Đóng chi phí hướng dẫn: 1.800.000 đồng

       c. Học viên học phương thức 2, 3 không thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

         – Đóng chi phí bảo vệ luận văn: 2.400.000 đồng

       d. Học viên học phương thức 2, 3 thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

         – Đóng chi phí bảo vệ: 2.400.000 đồng

         – Đóng chi phí hướng dẫn: 3.000.000 đồng

       e. Học viên đã bảo vệ luận văn/đồ án thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

3. Chuyển phương thức đào tạo:

Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

  3.1 Từ phương thức 2, 3 chuyển sang phương thức 1: học viên phải:

        – Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

        – Đóng chi phí hướng dẫn và báo cáo đồ án: 3.000.000 đồng

  3.2 Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải:

       – Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

      – Đóng chi phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn: 5.400.000 đồng

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo