Thông báo đăng ký học cải thiện đợt 3 – HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học cải thiện đợt 3 – HK2/2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số: …../TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy

đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp

được tổ chức dạy tập trung đợt 3 – học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy tập trung đợt 3, học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Thời gian đăng ký : từ ngày 02/06/2020 đến ngày 03/06/2020.
  2. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ chính thức (HK2/2019-2020).
  3. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn xin cải thiện điểm cho phòng Đào tạo (SV lấy mẫu đơn đăng ký theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn -> Đào tạo -> Đào tạo Đại họ và Cao đẳng -> Quy chế – Biểu mẫu -> Biểu mẫu).
  4. Địa điểm đăng ký

­ Khóa 2018, 2019 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

­ Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

        5. Một số quy định đối với học phần cải thiện.

  • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
  • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
  • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
  • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
  • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

 

Nơi nhận:

–       Như trên (để thực hiện);

–       Lưu: VT, PĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 TRẦN THÁI SƠN