Thông báo đăng ký học lại cùng hệ ĐTTX

Thông báo đăng ký học lại cùng hệ ĐTTX

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  213/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên hệ vừa làm vừa học đăng ký học cùng với hệ đào tạo từ xa

ngành Công nghệ thông tin, học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

 Đăng ký học phần:

 • Thời gian nộp đơn đăng ký học phần (theo mẫu trong file đính kèm): từ ngày 15/11/2017 đến 23/11/2017.
 • Địa điểm: Phòng Đào tạo

 

 1. Đóng học phí:
 • Thời gian đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính: từ ngày 15/11/2017 đến 23/11/2017.
 • Mức học phí: 330.000đ/1 tín chỉ học tập

 

 1. Danh mục các môn học hệ đào tạo từ xa:

Sinh viên xem danh mục các môn học sau đây để đăng ký:

 

STT

Mã MH

Môn học

Số tín chỉ

LT

TH

Học phí

1

CTH001

Những NLCB của CN Mác – Lênin

5

75

0

1,650,000

2

CTT002

Tin học cơ sở

4

45

30

1,320,000

3

CTT003

Nhập môn lập trình

4

45

30

1,320,000

4

CTT005

Lý thuyết đồ thị

4

45

30

1,320,000

5

CTT006

PP Lập trình hướng đối tượng

4

45

30

1,320,000

6

CTT008

Kỹ thuật lập trình

4

45

30

1,320,000

7

CTT101

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

45

30

1,320,000

8

CTT102

Cơ sở dữ liệu

4

45

30

1,320,000

9

CTT103

Hệ điều hành

4

45

30

1,320,000

10

CTT104

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

4

45

30

1,320,000

11

CTT105

Mạng máy tính

4

45

30

1,320,000

12

CTT203

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

45

30

1,320,000

13

CTT204

Phân tích thiết kế HTTT

4

45

30

1,320,000

14

CTT502

NM Công nghệ phần mềm

4

45

30

1,320,000

15

CTT504

Phân tích và thiết kế phần mềm

4

45

30

1,320,000

16

CTT524

Công nghệ XML và ứng dụng

4

45

30

1,320,000

17

CTT702

Quản trị cơ sở dữ liệu

4

45

30

1,320,000

18

CTT703

Lập trình web 1

4

45

30

1,320,000

19

CTT731

Lập trình Web 2

4

45

30

1,320,000

20

CTT732

Lập trình ứng dụng quản lý 2

4

45

30

1,320,000

21

TTH063

Toán rời rạc

4

60

0

1,320,000

 

 1. Thời khóa biểu: Sinh viên xem thời khóa biểu trên cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng: http://e-learning.vn

 

 1. Kế hoạch học tập:
 • Sinh viên đã đóng học phí bắt đầu đăng nhập qua mạng từ ngày 30/11/2017.
 • Sinh viên đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là số CMND đã đăng ký. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản học tập cá nhân (nếu có 2 người đăng nhập cùng 1 tên đăng nhập thì hệ thống quản trị mạng sẽ khóa tài khoản lại).

 

 1. Điện thoại và email liên lạc:
 • Số điện thoại liên lạc: (028)38337982 hoặc (028)62884499-1200
 • Email liên lạc: dttx@e-learning.vn

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  (Đã ký và đóng dấu)

Lưu: VT,ĐT.