Thông báo đăng ký học môn KTDL&UD – lớp Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học môn KTDL&UD – lớp Liên thông đại học

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                 Số:   138     /KHTN-ĐT                                               TP.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

 học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên lớp liên thông đại học

 

            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng học phần trả nợ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng trong học kỳ 2/2019-2020 như sau:

     1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:    

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

10/07/2020

12/07/2020

Đăng ký học phần trả nợ

Khai thác dữ liệu và ứng dụng

(*)

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

            (*):  Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK2/2019-2020.  

     2. Điều kiện đăng ký

 – Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

 

Lưu ý:  

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV  qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

                                                                                                          Trần Thái Sơn