Thông báo đăng ký học phần 4 lớp cao học khóa 26 ngành Vật lý lý thuyết, Địa chất

Thông báo đăng ký học phần 4 lớp cao học khóa 26 ngành Vật lý lý thuyết, Địa chất

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2)

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 26 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 4.

Thời gian đăng ký: từ ngày 22/01/2018 đến 23/01/2018.

Mức thu dự kiến: 498.000đ/1tín chỉ                                          

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Lê Đức Phúc