Thông báo đăng ký học phần HK1/2019-2020 lớp Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học phần HK1/2019-2020 lớp Liên thông đại học

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

lớp Liên thông Đại học hệ chính quy

 

                    Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Trường thông báo đến sinh viên các lớp liên thông đại học hệ chính quy (LTĐH) về việc đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2019–2020 như sau:

 1. Cách thức đăng ký và thời gian đăng ký

        a/ Đối với lớp 18HCB:

 • Sinh viên đã đăng ký học phần xong. Trường chỉ giải quyết rút học phần khi sinh viên nộp đơn xin rút học phần và trình bày lý do chính đáng. Sinh viên xem phiếu ĐKHP HK1/2019-2020 (tại đây)
 • Thời gian nộp đơn: từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019 (giờ hành chính).
 • Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM.

         b/ Đối với lớp 16HCB, 17HCB:

 • Sinh viên đã đăng ký học lại các môn cùng lớp 18HCB xem mục 1.a
 • Sinh viên chưa đăng ký học lại các môn cùng lớp 18HCB theo hướng dẫn như sau:

             – Sinh viên nhận phiếu đăng ký học phần (ĐKHP) tại Phòng Đào tạo.

             – Sinh viên điền thông tin cá nhân và các môn học lại vào phiếu ĐKHP, sau đó nộp cho Phòng Đào tạo.

 • Thời gian nộp: từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019 (giờ hành chính).
 1. Kết quả ĐKHP HK1/2019-2020
 • Ngày 12/11/2019, Trường sẽ thông báo kết quả ĐKHP HK1/2019-2020 trên trang web của Trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Liên thông đại học).
 • Sinh viên các lớp 16HCB, 17HCB và 18HCB phải kiểm tra kết quả ĐKHP và học phí HK1/2019-2020. Nếu có sai sót do lỗi của Trường, sinh viên đến Phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 13/11/2019 – 15/11/2019.
 • Thời gian đóng học phí: sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí trang web của Trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Liên thông đại học)./.

                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO