Thông báo đăng ký học phần HK2/2017-2018, lớp LTĐH

Thông báo đăng ký học phần HK2/2017-2018, lớp LTĐH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  68/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK2/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK2 / 2017 – 2018 học cùng 16HCB & 17HCB như sau:

  1. Thời gian: 05/03 đến 09/03/2018. SV xem TKB lớp 16HCB & 17HCB tại https://www.hcmus.edu.vn/daotao (Thông Báo Hệ Hoàn Chỉnh)
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).
  3. Hình thức đóng học phí: Theo thông báo số 158/TB-KHTN-ĐT ngày 28/02/2018 Về việc thu học phí HK2/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy.
  4. Danh sách đóng học phí của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 30/03/2018.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                         (đã ký)