Thông báo đăng ký học phần học online HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học phần học online HK2/2019-2020

Từ ngày 06/4/2020 trường ĐH KHTN tổ chức giảng dạy online thí điểm cho sinh viên năm thứ 3 và 4. Để theo học online, sv (K2017 về trước) phải đăng ký học phần theo hướng dẫn trong file đính kèm.

Lưu ý:

– Nếu sinh viên không điều chỉnh việc đăng ký học phần thì các học phần (có tổ chức dạy online) đã đăng ký trước đây mặc định xem như sinh viên đồng ý học online. Các học phần giai đoạn đại cương mà sv đã đăng ký tạm thời bị khóa, không điều chỉnh gì (sẽ có thông báo sau)

– Kết quả đăng ký học phần của sinh viên khóa 2018, 2019 tạm thời bị khóa, sinh viên chờ thông báo sau.