Thông báo đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018 (đợt bổ sung)

Thông báo đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018 (đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  68/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2017 – 2018 (đợt bổ sung)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, hệ chính quy khóa 2015, 2016khóa 2017 (các chương trình đặc biệt); bậc cao đẳng các khóa 2015, 2016 và 2017 có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đơn và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận đơn:
  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2017.
  • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.
  1. Hồ sơ đính kèm:
  • Đơn đăng ký lưu trú: download tại đây.
  • Các loại giấy tờ cần thiết khác

STT

Đối tượng xét

Hồ sơ đính kèm

 

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

–          Đơn đăng ký lưu trú

(Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017).

 

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

–          Đơn đăng ký lưu trú

–          Giấy xác nhận của BCH Đoàn – Hội trường về thành tích đóng góp của SV trong công tác tập thể.

 

Các sinh viên không thuộc các đối tượng trên

–          Đơn đăng ký lưu trú

–          Lưu ý: trong đơn SV không chỉ liệt kê gia đình có bao nhiêu người mà phải ghi thật cụ thể thu nhập hiện nay của tổng gia đình bao nhiêu, … Nếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thì sinh viên nên nộp kèm giấy chứng nhận do cơ quan địa phương chứng nhận.

  1. Lệ phí lưu trú:

Loại phí

Số tiền

Phí nội trú (không bao gồm định mức điện, nước):

+       Sinh viên thuộc diện chính sách

+       Sinh viên không thuộc diện chính sách

 

150.000đ x 11 tháng = 1.650.000 đồng

200.000đ x 11 tháng = 2.200.000 đồng

(Trong trường hợp sinh viên đăng ký ở trong tháng hè sẽ đóng 12 tháng)

Thế chân tài sản

300.000 đồng

Phí hồ sơ

50.000 đồng

 

  1. Thời gian công bố danh sách: dự kiến ngày 18/09/2017.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Văn Chí Nam