Thông báo đăng ký lưu trú tại KTX135B, học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký lưu trú tại KTX135B, học kỳ 2 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________

Số:17/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 2 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Học kỳ 2, năm học 2021 – 2022

________________________

 

Nhà trường thông báo đến các sinh viên bậc đại học (từ khóa 2018 trở về sau) có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 10/2 đến ngày 17/2/2022.
  2. Các đối tượng xét lưu trú:

STT

Đối tượng xét

Ghi chú

 1

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

 2

Các sinh viên không thuộc diện chính sách.

Các giấy tờ đính kèm khác (nếu có).

Ví dụ: giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn do cơ quan địa phương cấp.

   3. Link đăng ký lưu trú:

Sinh viên điền các thông tin đăng ký tại link sau: https://forms.office.com/r/xSxdbPgWRw hoặc quét mã QR code tại đây:

 

 

4. Lệ phí lưu trú:

Loại phí

Số tiền

Phí nội trú (không bao gồm định mức điện, nước):

  •  Phòng 6,8 hoặc 10 giường:

+       Sinh viên thuộc diện chính sách

+       Sinh viên không thuộc diện chính sách

  •  Phòng 4 giường (số lượng hạn chế):

 

 

150.000đ x 5 tháng = 750.000 đồng

200.000đ x 5 tháng = 1.000.000 đồng

700.000đ x 5 tháng = 3.500.000 đồng

Thế chân tài sản:

  •  Phòng 6,8 hoặc 10 giường:
  •  Phòng 4 giường (số lượng hạn chế):

 

300.000 đồng

700.000 đồng

Phí hồ sơ, bao gồm: hợp đồng lưu trú và thẻ lưu trú (thẻ từ).

50.000 đồng

5. Thời gian công bố danh sách được lưu trú: dự kiến ngày 18/02/2022.

6. Thời gian tổ chức tiếp nhận lưu trú: từ ngày 28/02 đến ngày 04/03/2022 (sẽ thông báo chi tiết sau).

 

Nơi nhận:

–         BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân