Thông báo đăng ký môn học học phần 4 khóa 26 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Thông báo đăng ký môn học học phần 4 khóa 26 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                   

                                               

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 26/2016 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 26 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học cho nhóm học phần 4.

Thời gian đăng ký: từ ngày 29/01/2018 đến 31/01/2018.

Tên môn học: Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn (2 tín chỉ)

GV phụ trách: PGS.TS. Bùi Xuân An, PGS.TS. Trương Thanh Cảnh

Mức thu học phí: 498.000đ/tín chỉ                                          

Thời khóa biểu: tối thứ 3, bắt đầu từ ngày 06/03/2018.

Mẫu phiếu đăng ký môn học download tại link bên dưới.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

           

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lê Đức Phúc