Thông báo đăng ký môn học HP1 ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin cao học khóa 2017 (đợt 1, đợt 2)

Thông báo đăng ký môn học HP1 ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin cao học khóa 2017 (đợt 1, đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký học phần 1 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 27 (đợt 1 + đợt 2) của ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học cho nhóm học phần 1.

Thời gian đăng ký: từ ngày 27/12/2017 đến 29/12/2017.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Lê Đức Phúc