Thông báo đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2021 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

Thông báo đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2021 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 118 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2021

dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

 

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trường trong năm 2021 (bao gồm cả khóa 2020) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 4/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.

Lưu ý: Sinh viên ở KTX ĐHQG không đăng ký theo thông báo này.

Hướng dẫn đăng ký:

Truy cập đường link: https://bom.to/LtQ2bLA (yêu cầu phải đăng nhập trước khi thực hiện đăng ký).

Trường hợp các sinh viên không đăng ký Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:

  • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2020 tại Trường: Bệnh viện 7A (mã 79016) cho sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Bệnh viện Quận Thủ Đức (mã 79037) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
  • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2020 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2020 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 1 năm 2021 do BHXH TP.HCM quy định.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đầy đủ theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương