Thông báo danh sách lưu trú KTX 135, HK2 , NH2019-2020

Thông báo danh sách lưu trú KTX 135, HK2 , NH2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 03/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Học kỳ 2, Năm học 2019 – 2020

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 03/02/2020 đến ngày 17/02/2020
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú./.
  • Lưu ý: Bộ phận Quản lý KTX có thể từ chối tiếp nhận lưu trú đối với trường hợp sinh viên đã từng lưu trú tại KTX nhưng vi phạm nội quy, quy chế cũng như không đủ điểm phong trào theo quy định của KTX.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân