Thông báo danh sách lưu trú KTX 135B

Thông báo danh sách lưu trú KTX 135B

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  28/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2017 – 2018

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách  lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

Danh sách:

STT MSSV Họ tên NTNS Nam
1 1760420 NGUYỄN THỊ KIỀU THANH 12/03/1998  
2 1560549 NGUYỄN VĂN THỊNH 24/03/1996 X
3 1519042 NGUYỄN HÙNG HẢI 16/06/1997 X
4 1514247 NGUYỄN THỊ KIM THOA 01/12/1997  
  1514213 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 28/08/1997  
5 1520120 NGUYỄN VĂN NGỌC 14/04/1997 X
6 1653101 ĐẶNG SƠN TÙNG 03/11/1998 X
7 1742001 ĐẶNG TRẦN TUẤN ANH 01/03/1995 X
  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/03/2018.
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • Giấy CMND + 1 bảng photo CMND (không cần công chứng)
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Văn Chí Nam