Thông báo danh sách sinh viên lưu trú tại KTX135B (đợt bổ sung)

Thông báo danh sách sinh viên lưu trú tại KTX135B (đợt bổ sung)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________

Số: 40/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Danh sách lưu trú:

STT

MSSV

HỌ TÊN

NTNS

GIỚI TÍNH

1

20147080

Trương Khánh Như

07/09/2002

Nữ

2

21147172

Nguyễn Anh Trí

02/03/2003

Nam

3

21147130

Trần Hồng Khánh

29/10/2003

Nam

4

21147056

Võ Nguyễn Nhật Minh

09/10/2003

Nam

5

21424025

Lê Gia Huy

22/02/2000

Nam

6

19150373

Trần Huỳnh Lĩnh

28/08/1997

Nam

7

19140515

Huỳnh Quốc Phú

11/05/2001

Nam

8

21207213

Nguyễn Văn Tài

12/07/2003

Nam

9

18150149

Phạm Thị Lan Hương

04/03/1999

Nữ

 

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 01/04/2022 đến ngày 05/04/2022
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 02 bản sao CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • Ba tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng).
  • Lệ phí lưu trú./.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Quản lý KTX theo số điện thoại 0983071252 (Cô Nhung) để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

Nơi nhận:

–           BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân