Thông báo danh sách tiếp tục lưu trú tại KTX 135B

Thông báo danh sách tiếp tục lưu trú tại KTX 135B

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:   45/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về danh sách tiếp tục lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày ra thông báo đến ngày 12/7/2019
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú./.
  • Lưu ý: Bộ phận Quản lý KTX có thể từ chối tiếp nhận lưu trú đối với trường hợp sinh viên đã từng lưu trú tại KTX nhưng vi phạm nội quy, quy chế (trong tháng hè 8/2019) cũng như không đủ điểm phong trào theo quy định của KTX.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Nguyễn Thị Ngọc Hân