Thông báo điều chỉnh Danh sách SV học Anh văn 3, 4 ĐHCQ

Thông báo điều chỉnh Danh sách SV học Anh văn 3, 4 ĐHCQ

 

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh Danh sách sinh viên học Anh văn 3, 4
 trong HK1/2018-2019 bậc đại học hệ chính quy)

  

Căn cứ kết quả đăng ký học phần học phần Anh văn 3, 4 học kỳ 1/2018-2019, do số lượng các lớp sinh viên đăng ký không đều nên Trường chuyển một số sinh viên học học phần Anh văn 3, 4 sang lớp khác cùng thời khóa biểu (TKB) nhưng khác phòng như sau:  

  1. Danh sách và TKB các lớp Anh văn điều chỉnh:

 

nh

hk

Khóa

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S2_2

cs2:NĐH6.2

2

1

4

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S2_3

cs2:NĐH6.3

2

1

4

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S3_1

cs2:NĐH6.1

3

1

4

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S3_2

cs2:NĐH6.3

3

1

4

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S7_2

cs2:NĐH6.4

7

1

4

18-19

1

2017

BAA00013

Anh văn 3

17S7_3

cs2:NĐH6.8

7

1

4

18-19

1

2017

BAA00014

Anh văn 4

17S5_1

cs2:NĐH5.10

5

1

4

18-19

1

2017

BAA00014

Anh văn 4

17S5_2

cs2:NĐH6.9

5

1

4

 

  1. Danh sách sinh viên các lớp Anh văn điều chỉnh: Sinh viên xem danh sách (file đính kèm) hoặc kết quả ĐKHP trên portal để đi học đúng lớp.