Thong báo điều chỉnh một số lớp học Anh văn trong HK2/2018-2019

Thong báo điều chỉnh một số lớp học Anh văn trong HK2/2018-2019

 THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh một số lớp học Anh văn trong HK2/2018-2019

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

 Căn cứ kết quả đăng ký học phần học phần Anh văn học kỳ 2/2018-2019, do số lượng các lớp sinh viên đăng ký không đều nên Trường chuyển một số sinh viên học học phần Anh văn sang lớp khác cùng thời khóa biểu (TKB) nhưng khác phòng như sau:  

  1. Danh sách và TKB các lớp Anh văn điều chỉnh:

 

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Số sv

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

BAA00012

Anh văn 2

18C4_1

50

cs2:NĐH5.7

4

6

4

BAA00012

Anh văn 2

18C4_3

13

cs2:NĐH6.2

4

6

4

BAA00012

Anh văn 2

18S3_1

44

cs2:NĐH5.10

3

1

4

BAA00012

Anh văn 2

18S3_2

7

cs2:NĐH6.2

3

1

4

BAA00013

Anh văn 3

18S2_1

43

cs2:NĐH5.10

2

1

4

BAA00013

Anh văn 3

18S2_4

14

cs2:NĐH6.8

2

1

4

BAA00014

Anh văn 4

17C2_1

16

cs2:NĐH4.5

2

6

4

BAA00014

Anh văn 4

17C2_2

45

cs2:NĐH5.7

2

6

4

BAA00014

Anh văn 4

17S4_1

49

cs2:NĐH4.5

4

1

4

BAA00014

Anh văn 4

17S4_2

14

cs2:NĐH5.7

4

1

4

 

  1. Danh sách sinh viên các lớp Anh văn điều chỉnh: Sinh viên xem danh sách (file đính kèm) hoặc kết quả ĐKHP trên portal để đi học đúng lớp.