Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp Kỹ thuật lập trình/20CTT1 HK2/2020-2021

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp Kỹ thuật lập trình/20CTT1  HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh thời khóa biểu lớp Kỹ thuật lập trình/20CTT1

HK2/2020-2021 sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

  

Trong học kỳ HK2/2020-2021, Trường điều chỉnh thời khóa biểu lớp Kỹ thuật lập trình/20CTT1 sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

20-21

2

CSC10002

Kỹ thuật lập trình

20CTT1

cs2:E206

4=>2

6

4

 

Lưu ý: Sinh viên lớp 20CTT1 và sinh viên đăng ký học lại học phần Kỹ thuật lập trình cùng lớp 20CTT1 nếu bị trùng lịch học thì điều chỉnh đăng ký học phần từ ngày 04/03/2021 đến hết ngày 07/03/2021 như lịch ĐKHP học kỳ HK2/2020-2021 đã thông báo.

                                                                                                                       

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO