Thông báo ĐKHP đối với SV K2019 chuyển ra/vô CT tài năng

Thông báo ĐKHP đối với SV K2019 chuyển ra/vô CT tài năng
Ngày 28/02/2020 các sinh viên có tên trong danh sách sau đây vào portal để xem lại kết quả ĐKHP HK2/2019-2020 và điều chỉnh đăng ký môn Anh văn, môn tự chọn (nếu cần).
 
masv ho ten mact Mới manganh
19130050 Nguyễn Vũ Hoàng đại trà Vật lý
19130063 Hoàng Thị Diễm Khanh CNTN Vật lý
19130068 Thái Thị Đăng Khương CNTN Vật lý
19130082 Trần Thị Ni Na đại trà Vật lý
19130086 Lê Hoàng Khôi Nguyên CNTN Vật lý
19130101 Vũ Minh Quân đại trà Vật lý
19130147 Nguyễn Trần Thành Duy CNTN Vật lý
19130152 Trần Thị Huỳnh Giao CNTN Vật lý
19130185 Bùi Minh Lợi CNTN Vật lý
19130186 Ngô Phước Lợi đại trà Vật lý
19130190 Nguyễn Thị Thùy Luyến CNTN Vật lý
19130192 Lý Nhật Minh CNTN Vật lý
19130198 Lê Thị Nguyệt CNTN Vật lý
19130216 Phạm Minh Quang CNTN Vật lý
19130245 Hồ Bá Trường đại trà Vật lý
19130249 Nguyễn Tường Thế Uy đại trà Vật lý
19130252 Ngô Đắc Viên CNTN Vật lý
19140534 Phan Việt Quốc đại trà Hóa