Thông báo ĐKHP HK 1/2021-2022 – lớp Liên thông đại học K2020

Thông báo ĐKHP HK 1/2021-2022 – lớp Liên thông đại học K2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2020 và học trả nợ cùng K2020

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

     1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh    

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

13/10/2021

16/10/2021

– Lớp 20HCB1,2 ĐKHP HK4.
– Các Khóa 2019 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2020.

– TKB HK1/2021-2022, hướng dẫn học môn tự chọn ở file đính kèm.

– CTĐT K2020 sv xem tại link (**)

20/10/2021

21/10/2021

 Điều chỉnh ĐKHP.

(*)

 Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 (*):  Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK1/2021-2022.

(**):  https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3695/CTDT%202020_LTDH.pdf

     2. Điều kiện đăng ký

– Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email giáo vụ Khoa CNTT giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc Phòng Đào tạo pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.  
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV sử dụng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                       

                                                                                                               Trần Thái Sơn