Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – Lớp Liên thông đại học

Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – Lớp Liên thông đại học

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                   Số:   121  /KHTN-ĐT                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2020-2021

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2020 và học trả nợ cùng K2020

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh    

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

03/06/2021

06/06/2021

 

– Lớp 20HCB1,2 ĐKHP HK3.
– Các Khóa 2019 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2020.

– TKB HK3/2020-2021, hướng dẫn học môn tự chọn ở file đính kèm.

– CTĐT K2020 sv xem tại link (**)

01/07/2021

04/07/2021

 Điều chỉnh ĐKHP.

Tuần học đầu tiên (*)

 

Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 (*):  Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK3/2020-2021.

(**):  https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3695/CTDT%202020_LTDH.pdf

2. Điều kiện đăng ký

– Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV sử dụng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                          

 

                                                                                                              Trần Thái Sơn