Thông báo dời giờ học Anh văn 3, lớp 20HCB2 – Liên thông đại học