Thông báo đổi lịch học môn LT độ đo & xác suất lớp 17TTH_1TN

Thông báo đổi lịch học môn LT độ đo & xác suất lớp 17TTH_1TN
cho gv đổi TKB mới (áp dụng từ tuần 10/09/2018) như sau:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Tuần bd Ngày đầu tuần
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN cs2:NĐH7.4 7 3.5 2.5 5 17/09/2018
TKB cũ
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Tuần bd Ngày đầu tuần
                 
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN cs2:NĐH7.3 4 4 2 5 17/09/2018
 
** nhờ Anh Đức thông báo cho sv.