Thông báo dời ngày học 1 tuần môn Vi tích phân 2B/19HL1

Thông báo dời ngày học 1 tuần môn Vi tích phân 2B/19HL1
Môn Vi tích phân 2B  bắt đầu học từ tuần 19/10/2020:
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2019 LT MTH00004 Vi tích phân 2B 19HL1 170 cs2:F104 8 1 4 Toán-Tin học 7 19/10/2020