Thông báo dời ngày học môn BIO00002/18HL1

Thông báo dời ngày học môn BIO00002/18HL1
Môn học Sinh đại cương 2 bắt đầu học vào ngày 03/10/2019.
 
Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
2018 LT BIO00002 Sinh đại cương 2 18HL1 120 150 LT cs2:F202 5 1 4 Sinh học 5 30/09/2019