Thông báo dời ngày học môn Hóa lượng tử lớp 17HOH

Thông báo dời ngày học môn Hóa lượng tử lớp 17HOH
Ngày bắt đầu học như sau :
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
CHE10004 Hóa lượng tử 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 2 1 5 05/11/2018->12/11/2018
CHE10004 Hóa lượng tử 17HOH2 cs2:F103 3 6 5 05/11/2018->12/11/2018
CHE10004 Hóa lượng tử 17HOH1 cs2:F302 2 6 5 05/11/2018->12/11/2018