Thông báo dời ngày học môn Khoa học trái đất

Thông báo dời ngày học môn Khoa học trái đất

Môn học GEO00002/17CTT2 bắt đầu học từ ngày 25/02/2019

 

 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
GEO00002 Khoa học trái đất 17CTT1 cs2:E203 2 3.5 2.5 Địa chất 28 25/02/2019
GEO00002 Khoa học trái đất 17CTT2 cs2:E204 2 6 2.5 Địa chất 28 25/02/2019
GEO00002 Khoa học trái đất 18DTV cs2:E304 7 3.5 2.5 Địa chất 28 25/02/2019