Thông báo đổi phòng học lớp 18CTT1TN

Thông báo đổi phòng học lớp 18CTT1TN

Lớp 18CTT1 TN thay đổi phòng học như sau :

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
CSC10101 Kỹ năng mềm 18CTT1TN cs1:F203_NVC 7 4 3 18/02/2019
CSC10002 Kỹ thuật lập trình 18CTT1TN cs2:F102 5 6 4 18/02/2019
CSC00002 Nhập môn Công nghệ Thông tin 2 18CTT1TN cs2:F101 2 6 3 18/02/2019