Thông báo đổi phòng học lớp 18VLV1, 18VLH2

Thông báo đổi phòng học lớp 18VLV1, 18VLH2
Từ tuần lễ 09/09/2019, có 2 môn học thay đổi phòng như sau:  
 
Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết GV
2018 LT PHY00004 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 18VLH1 cs2: F304->F205 3 1 4  
2018 LT MTH00040 Xác suất thống kê 18KVL2 cs2: F204->F104 2 1 4 Nguyễn Đăng Minh