Thông báo đổi phòng học môn An toàn Phòng thí nghiệm ngày 30/7