Thông báo đổi phòng học môn MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5

Thông báo đổi phòng học môn MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5
Từ tuần 29/03/2021 phòng học 2 lớp học phần MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5 thay đổi như sau:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
MTH00004 Vi tích phân 2B 20DTV2 cs2:E206->E001 4 1 4 29/03/2021
PHY00001 Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt) 20CTT5 cs2:E001->E206 4 1 4 29/03/2021