Thông báo đợt đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Quý 2/2019

Thông báo đợt đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Quý 2/2019

Các sinh viên có nhu cầu đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để đăng ký, thời gian đăng ký đến hết ngày 10/4/2019.

Sinh viên đến đăng ký vui lòng mang theo Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh Quý 2/2019 của BHXH Tp.HCM như sau:

 {aridoc width=”700″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2022/Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20quy%202.2019.pdf{/aridoc}