Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2020)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2020)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2020)

Các sinh viên có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 10/7/2020.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 3 năm 2020 như sau:

Lưu ý: không nhận đổi đối với các cơ sở KCB có ghi chú “Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB”

 {aridoc width=”900″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3124/35816_Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20quy%203.2020.pdf{/aridoc}