Thông báo gia hạn thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Thông báo gia hạn thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

THÔNG BÁO

Về việc cho phép gia hạn thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ VNU-EPT

do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp

          Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp để xét chuẩn trình độ tiếng Anh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy của các chương trình về thời gian nộp như sau:

  1. Đối với sinh viên được cấp chứng chỉ VNU-EPT đạt chuẩn đầu ra trong các đợt thi trước ngày 01/5/2022: Sinh viên cần nhanh chóng nộp chứng chỉ cho Phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 31/5/2022.
  2. Đối với sinh viên đã đăng ký thi chứng chỉ VNU-EPT trong tháng 5 năm 2022 và có kết quả thi đạt chuẩn đầu ra theo quy định: Sinh viên được gia hạn thời gian nộp chứng chỉ đến 30/6/2022./.

                                                

                                  

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trần Thái Sơn