Thông báo hoàn trả phí bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 cho sinh viên

Thông báo hoàn trả phí bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 cho sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 143 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả phí bảo hiểm y tế cho sinh viên

___________________

 

  1. Đối với sinh viên khóa 2018: hoàn trả lại phí bảo hiểm y tế (BHYT) cho các sinh viên đã có thẻ hoặc thẻ có hạn sử dụng đến hết tháng 12/2018:
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản (danh sách tại đây): sinh viên kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền.
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng tiền mặt (danh sách tại đây): sinh viên mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận lại tiền (sinh viên học các chương trình đặc biệt và sinh viên Cao đẳng nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức). Thời gian nhận tiền từ 04/12/2018 – 18/1/2019.
  1. Đối với các sinh viên khóa 2017 trở về trước:
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản (danh sách tại đây): sinh viên kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền.
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng tiền mặt: sinh viên mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận lại tiền. Xem danh sach tai day
  • Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, các chương trình đặc biệt, sinh viên Cao đẳng: nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
  • Sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.
  • Thời gian nhận tiền từ 04/12/2018 – 30/12/2018.

Mọi thắc mắc về hoàn việc hoàn trả phí, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương