Thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2019 (đợt 1)

Thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2019 (đợt 1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số: 123 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2019 (đợt 1)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên khóa 2019 như sau:

  • Danh sách sinh viên được hoàn trả:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2756/DSSV%20hoan%20tra%20BHYT%20K.2019_dot%201.pdf{/aridoc}

  • Thời gian nhận (đối với các sinh viên thuộc hình thức nhận tiền mặt): từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương