Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 2)

1. Danh sách sinh viên nhận hoàn trả tiền bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 (đợt 2):

 {aridoc width=”600″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1964/DS%20hoan%20tra%20dot%202.2019%20post.pdf{/aridoc}

2. Đối với các sinh viên nhận bằng tiền mặt: nhận tại Phòng Công tác sinh viên từ ngày 13/3/2019 đến ngày 13/4/2019.