Thông báo huỷ 1 số lớp Anh văn – HK2/2020-2021

Thông báo huỷ 1 số lớp Anh văn – HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp Anh văn trong HK2/2020-2021

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Trong học kỳ HK2/2020-2021, Trường điều chỉnh hủy một số lớp Anh văn sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

20-21

2

BAA00011

Anh văn 1

20S6_2

cs2:NĐH5.9

6

1

4

20-21

2

BAA00011

Anh văn 1

20S5_2

cs2:NĐH5.9

5

1

4

20-21

2

BAA00013

Anh văn 3

20S5_1

cs2:NĐH5.5

5

1

4

20-21

2

BAA00013

Anh văn 3

20C4_2

cs2:NĐH6.1

4

6

4

20-21

2

BAA00013

Anh văn 3

20C5_2

cs2:NĐH6.2

5

6

4

20-21

2

BAA00013

Anh văn 3

20C2_3

cs2:NĐH6.3

2

6

4

20-21

2

BAA00013

Anh văn 3

20C6_2

cs2:NĐH6.2

6

6

4

20-21

2

BAA00014

Anh văn 4

19C5_1

cs2:NĐH5.10

5

6

4

20-21

2

BAA00014

Anh văn 4

19S2_2

cs2:NĐH5.5

2

1

4

20-21

2

BAA00014

Anh văn 4

19C2_1

cs2:NĐH5.10

2

6

4

 Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2020-2021 như đã thông báo.

 

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG