Thông báo hủy 1 số lớp học phần HK2/2019-2020

Thông báo hủy 1 số lớp học phần HK2/2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: ……../TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp trong HK2/2019-2020

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Trong học kỳ 2/2019-2020, Trường điều chỉnh hủy một số lớp của sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

2

BAA00012

Anh văn 2

19S3_3

cs2:NĐH6.3

3

1

4

19-20

2

BAA00012

Anh văn 2

19C5_3

cs2:NĐH6.4

5

6

4

19-20

2

BAA00012

Anh văn 2

19S6_1

cs2:NĐH5.9

6

1

4

19-20

2

BAA00012

Anh văn 2

19S6_2

cs2:NĐH6.1

6

1

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19S2_1

cs2:NĐH6.1

2

1

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19S2_3

cs2:NĐH6.4

2

1

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19S2_4

cs2:NĐH6.8

2

1

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19C2_2

cs2:NĐH6.2

2

6

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19C2_4

cs2:NĐH6.8

2

6

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19S5_2

cs2:NĐH6.2

5

1

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19C5_3

cs2:NĐH6.8

5

6

4

19-20

2

BAA00013

Anh văn 3

19S6_2

cs2:NĐH6.2

6

1

4

19-20

2

ENV00003

Con người và môi trường

18CTT1

cs2:E105

7

6

4

19-20

2

GEO00002

Khoa học trái đất

18CTT2

cs2:E204

2

6

2.5

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại và kiểm tra kết quả ĐKHP theo lịch ĐKHP học kỳ 2/2019-2020 như đã thông báo.