Thông báo hủy các lớp học phần Cơ sở lập trình MTH00005

Thông báo hủy các lớp học phần Cơ sở lập trình MTH00005
HK2/2019-2020, 3 lớp học phần sau bị hủy:
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
19-20 2 2019 LT MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3 3 2 4 Toán-Tin học
19-20 2 2019 nTH MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3A 6 6 2.5 Toán-Tin học
19-20 2 2019 nTH MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3B 6 8.5 2.5 Toán-Tin học