Thông báo hủy các lớp trong HK3/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

Thông báo hủy các lớp trong HK3/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp trong HK3/2021-2022

sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK3/2021-2022, Trường điều chỉnh hủy một số lớp mở trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

21-22

3

BAA00103

Chủ nghĩa xã hội khoa học

HE-LT4

4

6

4

21-22

3

BAA00103

Chủ nghĩa xã hội khoa học

HE-LT4

6

6

4

21-22

3

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

HE-LT2

2

6

4

21-22

3

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

HE-LT2

4

6

4

21-22

3

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

HE-LT3

3

1

4

21-22

3

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

HE-LT3

5

1

4

21-22

3

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HE-LT4

3

6

4

21-22

3

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HE-LT4

7

6

4

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK3/2021-2022 như đã thông báo.

                                                                                                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO