Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024

sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học – đợt 3 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:

nh

hk Mã mh Tên môn học Lớp Phòng học Thứ Tiết BĐ Số tiết

Tuần BĐ

Hủy lớp
23-24 2 ADD00031 Anh văn 1 23S2_1 cs2:NĐH6.2 2 1 4
23-24 2 ADD00031 Anh văn 1 23S6_1 cs2:NĐH6.4 6 1 4
23-24 2 ADD00031 Anh văn 1 23S7_1 cs2:NĐH5.5 7 1 4
23-24 2 ADD00031 Anh văn 1 23C7_1 cs2:NĐH5.5 7 6 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S2_2 cs2:NĐH6.4 2 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S4_2 cs2:NĐH5.9 4 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S5_2 cs2:NĐH5.9 5 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23C5_2 cs2:NĐH6.1 5 6 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S6_2 cs2:NĐH6.8 6 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S6_3 cs2:NĐH6.9 6 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23C6_3 cs2:NĐH6.9 6 6 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S7_1 cs2:NĐH5.7 7 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23S7_2 cs2:NĐH5.9 7 1 4
23-24 2 ADD00032 Anh văn 2 23C7_2 cs2:NĐH5.9 7 6 4
23-24 2 ADD00033 Anh văn 3 23S2_2 cs2:NĐH6.8 2 1 4
23-24 2 ADD00033 Anh văn 3 23C3_1 cs2:NĐH6.3 3 6 4
23-24 2 ADD00033 Anh văn 3 23S6_1 cs2:NĐH6.2 6 1 4
23-24 2 ADD00033 Anh văn 3 23C6_1 cs2:NĐH6.4 6 6 4
23-24 2 ADD00033 Anh văn 3 23C7_1 cs2:NĐH6.1 7 6 4
23-24 2 ADD00034 Anh văn 4 22C6_1 cs2:NĐH6.1 6 6 4
23-24 2 ADD00034 Anh văn 4 22C7_1 cs2:NĐH5.10 7 6 4

 Lưu ý:

  • Sinh viên đăng ký/điều chỉnh ĐKHP (nếu cần) từ 9g00 ngày 29/02/2024 đến 23g00 ngày 02/03/2024 theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2023-2024 như trường đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

ThongBao_DKHP HK2.2324_Hủy_BS mon hoc_đợt 3