Thông báo hủy lớp và bổ sung lớp HK1/2019-2020 – ĐHCQ

Thông báo hủy lớp và bổ sung lớp HK1/2019-2020 – ĐHCQ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: …../TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh lớp trong HK1/2019-2020

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

 Trong học kỳ 1/2019-2020, Trường điều chỉnh một số lớp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

  1. Hủy lớp:

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ngày bắt đầu

19-20

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

17CTT2

 

7

10

3

 

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CTT2

 

3

1

3

 

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CSH1

 

2

4

3

 

 

  1. Mở bổ sung:

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ngày bắt đầu

19-20

1

BIO00002

Sinh đại cương 2

18HL1

cs2:F202

5

1

4

03/09/2019

  Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ 1/2019-2020 như đã thông báo.

                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG